Hemeroteca > Número 140 > Quantificació de l’esforç percebut en futbolistes joves d’elit durant una temporada

Quantificació de l’esforç percebut en futbolistes joves d’elit durant una temporada

Javier Raya-González, Daniel Castillo 

Raya-González, J., & Castillo, D. (2020). Quantification of Perceived Effort in Elite Young footballers Throughout a Season. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 63-69. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es. (2020/2).140.09

Resum

Objectiu. Analitzar les diferències existents entre la càrrega interna mesurada mit­jançant l’esforç percebut (CI EP) registrada per jugadors joves d’elit al llarg d’una temporada. Metodologia. Van participar en l’estudi dinou futbolistes Sub19 perta­nyents a un club professional. Els jugadors van ser classificats en titulars i suplents. El període competitiu va ser dividit en 2 períodes, 5 blocs i 30 microcicles. Resultats. La CI EP durant el període 2 va ser significativament superior (p < .01; ET = .35; baix) que durant el període 1 en els titulars. A més, la CI EP registrada en el bloc 3 va ser significativament menor (p < .05; ET = 0,79; moderat) que en el bloc 5 en els titulars. I finalment, es van obtenir diferències significatives en la CI EP dels diferents tipus de microcicles tant en titulars com suplents (p < .01; ET = 0,68-1,94; moderat-alt). Conclusions. Els resultats obtinguts mostren que la CI EP es manté relativament estable al llarg de la temporada en futbolistes joves, no obstant això, la setmanal pot variar en funció de la mena de microcicle atesa la ubicació del partit previ i posterior.

Paraules Clau

periodització, càrrega d’entrenament, percepció subjectiva de l’esforç, temps de joc, futbol
Return to Top ▲Return to Top ▲