Instruccions de publicació

L’equip editorial es reserva el dret de desestimar aquells articles que no compleixin els requisits de la llista de control; que presentin deficiències formals o metodològiques; que no aportin novetats substancials o que estiguin fora de l’abast de la revista. El rebuig es notificarà a les autories sense mantenir ulterior correspondència.

Cobertura temàtica
Les seccions de la revista són les següents:
• Ciències humanes i socials.
• Activitat física i salut.
• Educació física.
• Pedagogia esportiva.
• Preparació física.
• Entrenament esportiu.
• Gestió esportiva, lleure actiu i turisme.
També s’accepten articles d’opinió i cartes científiques a judici del Consell Editorial.
S’inclou una nova secció, Scientific Notes. Articles en format curt, orientats a novetats i prospectiva científica, que segueixen una estructura predeteminada i han de estar redactats en llengua anglesa.

Per descarregar el document de RESPONSABILITATS ÈTIQUES cliqueu sobre la icona.  Descarregar PDF

diagrama_cat

Detall del procés d’avaluació per parells que segueix la revista (fases, possibles resultats).

L’equip editorial es reserva el dret de notificació de rebuig preliminar als autors dels articles que presentin deficiències formals, que no compleixin els requisits de la llista de control o que no aportin novetats significatives, sense mantenir posterior correspondència.

La revista segueix un política de detecció de plagi (policy of screening for Plagiarisms)

ENVIAMENT DE MATERIAL

ES REALITZARÀ SEMPRE A través de la PLATAFORMA ONLINE

El material s’ha d’enviar per l'accés ON-LINE  d’aquesta revista. Per a això haurà de enregistrar-se  previament.

El procés d’enviament de manuscrits consta de 5 passos:

 • 1. INICI: comprovació d’enviament, els autors transfereixen els drets de propietat i poden realitzar comentaris a l’editor.
 • 2. PUJAR ENVIAMENT: només es puja l’article original (.doc .docx) a revisar.
 • 3. INTRODUIR LES METADADES: s’emplenen les dades personals dels autors i s’indica l’autor de contacte.
 • 4. PUJAR FITXERS COMPLEMENTARIS: en aquest pas es puja: pàgina de presentació en document de Microsoft Word o similar (evitar PDF). Aquest document serveix per facilitar la tasca de l’gestor editorial i consta de: dades identificatives, filiació i dades de contacte dels autors, definint l’autor de correspondència, gràfics, imatges o vídeos en alta qualitat per millorar l’article (optatiu)
 • PAS 5. CONFIRMACIÓ: pas final en el qual es confirma l’enviament.

Especificació dels arxius a remetre a la plataforma ONLINE

Pàgina de presentació

S’ha de remetre un sol exemplar (.doc .docx) en el qual constaran:

 • Títol del treball: 12 paraules com a màxim.
 • Autories. Els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. Aconsellem indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió. Assegureu-vos que la filiació és la que reconeix oficialment cada institució. Incloure identificador personal d’investigación Publons (ResearcherID) i/o ORCID. Indiqueu a la pàgina de presentació  tipus d’article (article de recerca, Scientific Notes*, revisions o cartes de tall científic) i la secció de la revista a la que va dirigit.
 • Designació d’un autor al qui haurà de ser dirigida tota la correspondència, indicant telèfons de contacte,  i direcció electrònica.

Carta de reconeixement d’autoria i declaració de conflictes d’interessos

S’ha pujar a la plataforma una carta adreçada al director de la revista, en la qual han de figurar:

 • el títol del treball
 • la secció en la que es sol·licita la publicació
 • la acceptació per els autors del contingut enviat
 • la cessió dels drets de publicació a INEFC, la no publicació prèvia de tot o part del manuscrit i no estar en procés d’acceptació en una altra publicació.

S’inclourà la declaració per cada un dels autors dels potencials conflictes d’interessos que poguessin afectar en relació al treball realitzat.

Un model de carta de presentació es pot consultar en el següent enllaç.

Per tal de completar la documentació per al seu enviament per correu electrònic la carta de presentació amb les signatures dels autors pot ser escanejada i pujada en format electrònic (preferiblement .pdf).

Article

Ha de ser un document de Microsoft Word o similar (prohibit PDF), en format d’una columna i en nombre de línia contínua perquè els revisors puguin referenciar la numeració dels paràgrafs en els seus suggeriments.

1. Tipus d’article i secció de la revista

Indiqueu a la pàgina de presentació  tipus d’article (article de recerca, Scientific Notes*, revisions o cartes de tall científic) i la secció de la revista a la que va dirigit.

* Els articles orientats a Scientific Notes, que que només s’accepten per revisar en anglès i es publiquen en aquest idioma, han de seguir una plantilla estipulada, amb un màxim de 1500 paraules  (exceptuant títol, autories, resum, paraules clau, taules, figures, agraïments i referències), 4 taules o figures i un màxim de 15 referències.

Nombre total de paraules

Els originals científics han de tenir un màxim de 4000 paraules exceptuant títol, autories, resum, paraules clau, taules, figures, agraïments i referències. En els articles de revisió sistemàtica i metaanàlisi aquesta norma es pot consultar amb el Consell Editorial. Les Normes APA conviden a l’eliminació de les redundàncies, ambigüitats i generalitats que entorpeixin la comprensió del text científic.

Idiomes

Català, castellà o anglès.

Format

En format word amb números de línia contínua. Respecteu sagnies, títols de taules, peus de figures i referències segons normes APA, 7a ed.: tipus de lletra i mida:  Times New Roman, 12. Georgia, 11. Calibri, 11. Arial 11. Interlineat: a doble espai (2.0), per a tot el text exceptuant les notes a peu de pàgina. Marges: 2.54 cm. Sagnia: marcada amb el tabulador del teclat o sangría de primera línea a 1,25 (no utilitzar barra espaciadora). Alineació del text: a l’esquerra.

Títol

El títol no ha d’excedir de 12 paraules. Inequívoc i comprensible per als lectors especialitzats. Ha d’incloure una part substantiva (la temàtica) i una part que indiqui el mètode emprat. Ha d’informar, si s’escau, d’aspectes com edats o gènere dels participants.

Autories i filiacions

Els cercadors internacionals utilitzen per defecte l’últim cognom. Aconsellem indicar un sol cognom o la unió dels cognoms amb un guió. Assegureu-vos que la filiació és la que reconeix oficialment cada institució. Incloure identificadors personals de recerca Publons (ResearcherID) i/o ORCID.

Paraules clau

Un màxim de 6 i es recomana que coincideixin amb descriptors internacionals que els recullen (TESAURO/MeSH, Inderscience).

Resum

Un màxim de 250 paraules i no ha d’incloure referències. Cal estructurar-lo en els apartats: interès de l’estudi, objectius, mètode i princi- pals resultats.

Apartats

Els originals s’hauran d’adequar als apartats següents:

 • Introducció: pot incloure un màxim de dos subapartats.
 • Metodologia: s’ha de redactar en passat, i inclou: Participants: indiqueu al text, per a recerques amb participants:a) L’existència de consentiment informat.
  b) El nom complet del Comitè ètic que ha donat el vistiplau de la recerca i, si existeix, el codi atorgat (Les autories poden adjuntar còpia de l’autorització esmentada). Materials i instruments. Procediment.
 • Anàlisi de dades: redactat en passat.
 • Resultats: redactat en passat.
 • Discussió.
 • Conclusió: escrit que sintetitzi les principals conclusions i pot inclou- re les limitacions i prospectives de l’estudi.
 • Agraïments.
 • Contribució: especifiqueu la contribució de cada autoria.
 • Referències: han de ser un màxim de 25, seguir les normes APA, 7a ed., i incloure el DOI de cada referència. En els articles de revisió sistemàtica i metaanàlisi aquesta norma es pot consultar amb el Consell Editorial. Les referències en el text de més de dues autories s’han d’indicar des de la primera vegada que hi apareixen com: (primera autoria et al., any). Les referències de només dues autories es mantenen com (autoria i autoria, any).
+B. POLÍTICA DE REVISIÓ

L’equip editorial es reserva el dret de desestimar aquells articles que no
compleixin els requisits de la llista de control; que
presentin deficiències formals o metodològiques; que no aportin novetats
substancials o que estiguin fora de l’abast de la revista. El rebuig es
notificarà a les autories sense mantenir ulterior correspondència.

Els treballs que no presentin novetats significatives o confirmatives importants de teories vigents en els àmbits temàtics de què tracta la revista, es retornaran per falta de rellevància científica i no passaran al circuit de revisió.

Tots els treballs acceptats inicialment pel Consell Editorial per a avaluació al circuit de revisió seran sotmesos al mateix procés de revisió per parells (peer review), sota la modalitat de “doble cec”. En cas de discrepància entre els dos revisors de l’article avaluat, s’assignarà un tercer revisor.

Per assegurar la integritat del procés de “doble revisió cega” feta per experts per a aquesta revista, és necessari que els autors s’esforcin a evitar que sigui coneguda la seva identitat i filiació institucional. Es recomana que abans de fer l’enviament del manuscrit, els autors s’assegurin de fer els passos següents respecte al text i a les propietats de l’arxiu: els autors del document han d’eliminar els seus noms del text i també qualsevol referència a les seves filiacions que pogués identificar-los; també és necessari procurar que no hi hagi cap referència seva als arxius de suport del document.

Després de l’acceptació del text original, aquest és remès als parells acadèmics que, d’acord amb la taula d’avaluació (disponible a www.revista-apunts.com/media/full_avaluacio.pdf) valoraran la rellevància de l’article; els aspectes formals; el rigor dels seus continguts; la metodologia utilitzada, i possibles aplicacions. Els revisors dictaminaran la conveniència de la seva publicació quasi sense canvis, la publicació amb canvis i modificacions notables o el rebuig del treball per a la seva publicació en la revista. En tots els casos els revisors aportaran suggeriments, matisos i comentaris dirigides a l’autor i a l’editor.

L’autor de correspondència rebrà de manera anònima les valoracions, els suggeriments i el dictamen que procedeixin de l’article avaluat.

Després del procés descrit, i si l’article és acceptat per a la seva publicació, el Consell Editorial podrà fer les observacions pertinents finals que l’autor haurà d’atendre de manera precisa i retornar el treball amb promptitud. Aquestes modificacions hauran de limitar-se només a allò que indiqui el Consell Editorial. En cas de nous canvis per descobertes posteriors, s’hauran de comunicar a l’equip editorial de la revista.

Acceptat l’article definitivament, abans de la seva publicació es remetran les proves de galerades a l’autor de la cor­respondència que haurà de revisar-les en un termini màxim de quatre dies.

El període estimat de revisió és el temps de periodicitat de la revista, comptant des del moment que es notifica la recepció de l’article a l’autor.

+C. DRETS D’AUTOR

La revista té tots els drets d’autor i de publicació. Els autors poden utilitzar la seva obra d’acord amb la llicència CC by NC-ND.

Responsabilitats

La Revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades pels autors dels articles o col·laboracions.

La Revista no té sota el seu control ni es fa responsable dels enllaços i hipertext que, en alguns articles, possibilitin l’accés a prestacions i serveis oferts per tercers en altres llocs web.

+D. CERTIFICAT D’ORIGINALITAT

Els textos candidats a articles han de ser inèdits i originals i no poden trobar-se en procés d’examen de manera simultània per a la seva publicació en altres revistes o òrgans editorials. A l’efecte l’autor/a principal remetrà al costat del text original una certificació datada i signada, d’acord amb el document disponible per a descàrrega en el nostre web:

Certificat d’Originalitat

Caldrà indicar, a més del que s’ha esmentat abans, l’absència de plagi i si el text procedeix d’una investigació original o un altre treball de caràcter empíric o profes­sional.

+E. RESPONSABILITATS ÈTIQUES

No es publicaran textos amb continguts que promoguin algun tipus de discriminació social, racial, política, sexual o religiosa.

Quan es descriguin experiments duts a terme en éssers humans o animals, s’han d’indicar si els procediments seguits són conformes a les normes ètiques vigents.

Els articles que hagin obtingut un ajut econòmic o financer per publicar han de disposar del permís de la institució corresponent.

La Revista no accepta material publicat prèviament. Els autors són responsables d’obtenir els permisos oportuns per reproduir parcialment el material (text, taules o figures) d’altres publicacions així com citar correctament la seva procedència.

Si es comprova que s’ha enviat a aquesta Revista un article amb plagis parcials o totals d’un altre treball, serà automàticament rebutjat i els seus autors estaran vetats per publicar en el futur a Apunts. Educació Física i Esports.

Per descarregar el document complet de RESPONSABILITATS ÈTIQUES cliqueu sobre la icona.  Descarregar PDF

+F. CONFLICTE D’INTERESSOS

La Revista requereix els autors que declarin qualsevol associació comercial que pugui implicar un conflicte d’interessos en relació amb l’article remès.

+G. AUTORIA

En la llista d’autors signants només han de figurar aquelles persones que han contribuït intel·lectualment al desenvolupament del treball. Com a norma orientativa, l’autor ha de complir els requisits següents:

 1. Haver participat en la concepció i realització del treball que ha donat com a resultat l’article proposat.
 2. Haver participat en la redacció del text i en les possibles revisions.
 3. Haver aprovat la versió que finalment serà publicada.

La Revista declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que es publiquen a Apunts. Educació Física i Esports.

+H. CONSENTIMENT INFORMAT

Els autors han d’esmentar en la secció de mètodes que els procediments utilitzats en els pacients, alumnes i controls han estat duts a terme després de l’obtenció d’un ­consentiment informat.

Return to Top ▲Return to Top ▲